Consiliul Național de Etică

Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării - CNECSDTI, are misiunea de a coordona și monitoriza aplicarea normelor de bună conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare din România.

 

În acest scop CNECSDTI are următoarele atribuții:

  • urmărește aplicarea și respectarea de către unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispozițiilor legale referitoare la normele de conduită morală și profesională;
  • realizează rapoarte cu analize, opinii și recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluția științei și a cunoașterii și cu etica și deontologia profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare;
  • analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor sau  contestațiilor ori prin autosesizare;
  • emite hotărâri prin care constată dacă a fost realizată o abatere de la normele de bună conduită; în cazurile în care au fost constatate abateri, în hotărâri se numesc persoana sau persoanele fizice vinovate de respectivele abateri și se stabilesc sancțiunile ce urmează a fi aplicate, conform legii;
  • propune modificări ale Codului de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare;
  • elaborează coduri de etică pedomenii științifice, pe care le propune spre aprobare Ministerului Educației, Cercetării, Tineretuluiși Sportului, 

 

CNECSDTI are și următoarele responsabilități:

  • întocmește anual un raport de activitate pe care îl prezintă conducerii MECTS și Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică;
  • analizează respectarea normelor de bună conduită în cadrul programelor de finanțare a cercetării-dezvoltării și inovării și face propuneri referitoare la respectarea normelor de bună conduită în activitatea de evaluare a proiectelor înscrise în cadrul  competițiilor  de  proiecte,  precum  și  referitoare  la evaluarea, monitorizarea și controlul bunei conduite în cercetare-dezvoltare și inovare în cadrul activităților finanțate sau ce urmează a fi finanțate;
  • analizează și face propuneri pentru stabilirea condițiilor de  colaborare cu structuri și organisme străine sau internaționale cu responsabilități similare;
  • colaborează, în realizarea atribuțiilor sale, cu Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare și inovare, Consiliul Național al Cercetării Științifice, Consiliul Național pentru Dezvoltare și Inovare, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Consiliul de etică și management universitar, cu Academia Română, academiile de ramură, cu ministerele,cu reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile.

 

 

 COMPONENȚA   NOMINALĂ

a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării

 

Nr. crt. Nume Instituția
1 Teodor Petrescu Universitatea Politehnica din Bucureşti
2 Vergil Muraru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare
3 Romiță Iucu Universitatea din Bucureşti
4 Doru Vladimir Pușcașu CEPROCIM
5 Nicolae Burnete Universitatea Tehnică Cluj
6 Mihai Vladimirescu Universitatea din Craiova
7 Petru Andea Universitatea Politehnica din Timişoara
8 Victor Stoica Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
9 Horia Iovu Universitatea Politehnica din Bucureşti
10 Florin Ionescu Steinbeis University Berlin
11 Paul Dobrescu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

 

 

 

 

Pentru sesizări -  Secretariatul Consiliului Naţional de Etică, accesați link

 

 

   Vizualizați O.G. nr. 28/31 august 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare.     

 

Vizualizati website CNE

Modificat la: 2011-05-10 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție