Reguli de Procedură ale Comitetului de Program al Programului de Cercetare România - SEE 2012-2017

§ 1
Atribuțiile Comitetului


1. Modul de operare a Comitetului de Program al Programului de Cercetare România – SEE, denumit în continuare ‘’Comitetul’’, este specificat in Regulile de procedură descrise în cele ce urmează.
2. Comitetul este un organ consultativ al Programului de Cercetare România – SEE, denumit în continuare ‘’Programul’’.
3. Atribuțiile Comitetului includ:
a) aprobarea criteriilor de evaluare a proiectelor și a textelor apelurilor pentru propuneri;
b) recomandări către Operatorul de Program privind propunerile care pot fi selectate pentru finanțare și acordarea finală a granturilor;
c) evaluarea progresului făcut către atingerea obiectivelor Programului;
d) monitorizarea implementării Programului de către operatorul de Program;
e) evaluarea rapoartelor anuale de program;
f) propuneri de revizuiri ale Programului în masura să faciliteze atingerea obiectivelor Programului;
g) adoptarea Ghidului aplicantului și a Ghidului evaluatorilor.
 


§ 2
Modul de numire și revocare a Președintelui și membrilor Comitetului1. Președintele și membrii Comitetului sunt numiți, respectiv revocați de către Ministrul delegat pentru Învățămant Superior, Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare al Ministerului Educației Nationale, denumit în continuare “Ministrul delegat”.§ 3
Atributiile Președintelui Comitetului1. Președintele prezidează lucrările Comitetului. În absenta acestuia, lucrările sunt prezidate de către un membru numit de Presedinte înaintea ședinței.
2. Președintele:
a) Propune agenda și datele de desfăurare a ședințelor, după consultarea Operatorului de Program, care este Ministerul Educatiei Nationale (denumit în continuare " Operator de Program");
b) Invită la ședinte membrii Comitetului de Program si observatorii mentionati la punctul 2.2 al Anexei 12 la Regulamentul de implementare a Mecanismelor  Financiare SEE și Norvegian  2009-2014 sau alti experți, cu acordul prealabil al Operatorului de Program;
c) Asigură respectarea principiilor impartialității și confidentialității de către membrii Comitetului de Program.


§ 4
Participarea la lucrările Comitetului1. Membrii Comitetului îsi vor exercita atribuțiile in personam și nu vor putea delega locțiitori în acest scop.
2. Calitatea de membru al Comitetului va inceta odata cu revocarea, demisia sau decesul membrului Comitetului.
3. Personalul Operatorului de Program, observatorii sau alți experți invitați la ședințe pot participa la lucrările Comitetului fără a avea drept de vot.
4. Membrii Comitetului sunt obligați:
a) să-și indeplineasca responsabilitățile legate de lucrările Comitetului în mod conștiincios, sincer și impartial;
b) să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în legătură cu lucrările Comitetului;
c) să informeze Operatorul de Program referitor la schimbarile datelor lor de contact.


§ 5
Modul de funcționare a Comitetului


1. Comitetul se întrunește cel puțin o dată pe an. Reuniunile Comitetului vor fi convocate de către Operatorul de Program.
2. Reuniunile au loc la sediul Operatorului Programului sau în alt loc agreat de Operatorul de Program.
3. Comitetul se întrunește în cadrul reuniunilor, în conformitate cu ordinea de zi adoptată.
4. Membrii Comitetului și alți participanți la reuniune primesc invitația, agenda si materialele informative pentru reuniunea Comitetului, nu mai târziu de 7 zile înainte de reuniune.
5. În cazuri justificate, Operatorul Programul poate scurta perioada menționată la punctul 4.
6. Pentru validarea deciziilor luate de către Comitet, este necesara prezența a cel puțin 3 membri din statele donatoare și România (cel putin unul din statele donatoare).
7. În cazuri justificate, reuniunea Comitetului poate avea loc la distanta cu ajutorul unui echipament audio- vizual.
8. Pentru validarea deciziilor luate de către Comitet la o reuniune desfasurata la distanta, cu ajutorul unui echipament audiovizual, este cerut acelasi cvorum prevăzut la punctul 6.
9. Comitetul pregătește avize, la reuniunile intrunite sau desfasurate la distanță , în conformitate cu § 7 .
10. Membrii Comitetului confirma prezența la ședință prin semnarea listei de prezență . Participarea la reuniunea la distanta prin echipamente audio-vizuale este confirmată de președintele Comitetului.
11. Membrul Comitetului care nu poate participa la reuniune trebuie să justifice absența sa președintelui.
12. Opiniile Comitetului sunt agreate în timpul discuțiilor. Conținutul final al opiniilor este adoptat prin cu vot deschis, cu majoritate simplă, cu cvorum garantat asa cum este menționat la punctul 6. În situația unui număr egal de voturi, votul președintelui este decisiv.
13. În chestiuni personale, președintele Comitetului poate comanda un vot secret.
14. Operatorul Programul va pregăti procesul verbal al reuniunii, cu includerea în special, a urmatoarelor date:
a) data și locul ședinței;
b) lista de prezență al reuniunii;
c) ordinea de zi;
d) informații cu privire la aspectele ce se vor discuta la reuniune;
e) conținutul eventualelor cereri, cerinte și opinii propuse;
f) informații cu privire la punctele de vedere  adoptate sau respinse cu înregistrarea
rezultatelor votării ;
g) textul punctelor de vedere convenite.
15. Procesul-verbale menționat la punctul 15 este trimis membrilor Comitetului pentru aprobare nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la încheierea reuniunii (numărate din ziua următoare). Membrii Comitetului își pot prezenta observațiile în termen de 3 zile de la primirea procesului verbal.


§ 6
Atribuțiile operatorului de program1. Directia Programe CDI pentru Prioritati Europene si Internationale a Programului de Operator oferă sprijin pentru reuniunile Comitetului.
2. Sarcinile Programul de Operator includ o pregătire corespunzătoare a reuniunilor prin:
a) stabilirea reuniunilor Comitetului;
b) întocmirea și trimiterea către membrii Comitetului a agendei cu ordinea de zi și materialele adiacente;
c) pregătirea proceselor-verbale ale reuniunilor Comitetului și a altor documente referitoare la activitățile Comitetului;
d) stocarea și arhivarea documentelor lucrărilor Comitetului.


§ 7
Modul de operare la distanță a Comitetului


1. In caz de urgență, la inițiativa Președintelui, al unui membru al Comitetului sau al Operatorului de Program, Comitetul poate pregăti opinii de la distanță.
2. Operatorul de Program va trimite pe cale electronică documentele necesare pregătirii opiniei membrilor Comitetului, stabilind un termen pentru transmiterea opiniilor individuale.
3. Membrii Comitetului vor comunica opiniile lor Operatorului de Program, care va întocmi o opinie preliminară a Comitetului privind subiectul respectiv.
4. Operatorul de Program trimite către membrii Comitetului opinia preliminară, la care se face se face referință la punctul 3.
5. Decizia va fi luată de îndată ce membrii Comitetului transmit pe cale electronică opiniile lor, într-un termen de 5 zile. Dacă, în termenul de 5 zile prevăzut pentru transmiterea electronică a opiniei preliminare , la care se face se face referință la punctul 3, unul din membrii Comitetului nu răspunde, opinia va fi considerată ca acceptată, așa cum a fost adoptată prin vot deschis cu majoritate simplă, cu un cvorum minim necesar conform punctului 6 capitolul 5. În situația unui număr egal de voturi, votul Președintelui va fi decisiv.
6. La următoarea întâlnire, Președintele Comitetului comunică adoptarea opiniei de la punctul 3.


§ 8
Conflictul de interese1. Membrii Comitetului au obligația să anunțe orice situație care poate afecta execuția imparțială a sarcinilor lor. În special, ei sunt obligați să anunțe atunci când există un conflict de interes personal în raport cu interesul public sau interesul Operatorului de Program.
2. Un conflict de interes, așa cum este menționat la punctul 1, există în special în cazul în care Președintele sau un membru al Comitetului este:
a) căsătorit sau are o relație de rudenie până la gradul 2 cu Beneficiarul Programului;
b) în relație contractuală cu Beneficiarul Programului în așa fel încât rezultatul chestiunii abordate în Comitet ar putea afecta drepturile sau obligațiile acestuia;
c) în relație personală sau factuală cu Beneficiarul Programului și poate ridica suspiciuni asupra imparțialității acestuia;
d) sau a fost în ultimii 3 ani într-o relație de afaceri sau în orice altă formă de cooperare cu Beneficiarul Programului.

3. Membrul Comitetului este obligat să informeze la reuniune pe Președinte și pe ceilalți membrii despre circumstanțele de la punctul 2.
4. După luare în considerare a informațiilor de la punctul 3, Președintele va exclude un membru al Comitetului de la activitățile în raport cu care acesta s-a declarat incompatibil.
5. Membrul Comitetului, care ascunde un conflict de interese, poate fi revocat la cererea Președintelui, a unui membru al Comitetului sau al Ministrului Delegat.
6. Dacă conflictul de interes se referă la Președinte, o decizie de excludere a sa de la activitățile în cauză, în raport cu care acesta s-a declarat incompatibil, va fi luată de Ministrul Delegat.
7. Prevederile de la punctul 3.2 din Ghidul Evaluatorilor se aplică membrilor Comitetului de Program și Președintelui pe durata examinării listei propunerilor de proiect evaluate.


§ 9
Remunerarea membrilor ComitetuluiPreședintele și membrii Comitetului sunt îndreptățiți să fie remunerați pentru participarea la lucrările Comitetului și să primească rambursarea cheltuielilor de transport și cazare în condițiile contractuale aprobate de Ministrul Delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, în conformitate cu Programul aprobat.


§ 10
Modificarea Regulilor de Procedură


Ministrul Delegat poate modifica Regulile de Procedură din proprie inițiativă sau la solicitarea Comitetului.


§ 11
Dispoziții finale


Prezentele Reguli de Procedură intră în vigoare prin semnarea Ministrului Delegat a Ordinului de aprobare a modelului de contract, fiind unul din Anexele sale.

 

Modificat la: 2014-04-09 14:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție