Condiţii de participare în cadrul acţiunilor COST

 

 

Reguli generale de participare la Acțiunile COST

 • a) Instituția națională coordonatoare a Acțiunii COST, cât și cea de-a doua instituție (care desemnează cel de-al doilea membru în Comitetul de Management al Acțiunii) din România trebuie să aibă fiecare un contract în derulare finanțat pe plan național sau/și pe plan internațional având aceeași tematică de cercetare, sau similară cu cea din Acțiunea COST. Conducătorul de proiect trebuie să facă parte din echipa proiectului în derulare (în acest sens se va anexa la dosar o copie după contract și după lista echipei proiectului în derulare).

În cazul instituțiilor de învățământ superior, INCD-urilor și institute ale Academiei Române este acceptată și o declarație din partea conducerii unității, prin care se specifică faptul că tema de cercetare propusă în Acțiunea COST face parte din planul de cercetare al unității și își exprimă suportul pentru persoana desemnată în Comitetul de Management al Acțiunii.

 • b) O scrisoare din partea conducerii unității, în care este specificat interesul și susținerea participării la Acțiunea COST.

 • c) Propunerea a 2 cercetători (un cercetător din instituţia care îşi exprimă interesul pentru participarea la Acţiunea COST - coordonatorul național COST, iar cel de al 2-lea cercetător din altă instituţie din rețeaua naţională), care vor fi membri în Comitetul de Management al Acţiunii. Aceștia trebuie să aibă titlu de doctor.

 • d) Constituirea unei reţele naţionale de cercetători [1] angrenaţi în cercetare pe tematica Acţiunii (reţeaua naţională de cercetători poate fi actualizată pe parcursul derulării Acţiunii).

 • e) Includerea a cel puțin 3 tineri cercetători în echipa de lucru a Acțiunii COST.

 • f) În cazul în care Acțiunea COST este în derulare de mai mult de 1 an de la începerea propriu-zisă a Acțiunii COST, este necesară o scrisoare de intenție (în limba engleză) din partea instituției naționale coordonatoare a Acțiunii COST, în care se specifică interesul de a face parte din echipa europeană de cercetare pe tema propusă în Acțiunea COST respectivă, și împreună cu CV-ul persoanei propuse ca membru în Comitetul de Management, sunt trimise către Secretariatul Național COST. Acesta va înainta Secretariatului Acțiunii COST documentele și va aștepta decizia luată în prima reuniune a Acțiunii COST, privind aderarea echipei din România la acea Acțiune COST. Secretariatul Național COST, după ce primește acceptul echipei din România, va înștiința instituția care a făcut demersurile de a depune dosarul privind intenția de participare la Acţiunea COST.

 • g) Cercetătorii care au participat la scrierea propunerii Acțiunii vor avea prioritate la depunerea dosarelor și nominalizarea în Comitetul de Management al Acțiunii.

 

Menţiune:

 • se pot nominaliza unul sau mai mulți substituți (persoana care va înlocui temporar membrul Comitetului de Management) în cazul în care unul sau ambii membrii ai Comitetului de Management nu pot participa la întâlnirile Acţiunii COST. Pentru fiecare substitut nominalizat este necesară adresă oficială (e-mail) prin care se exprimă acceptul de participare din partea instituției din care face parte și CV-ul persoanei desemnate ca substitut.

 

 

Inițierea participării la Acțiunile COST

Participarea[2] la Acţiunile COST se va face consultând informaţiile disponibile pe site-ul ANCSI la Programul COST.

Informaţii legate de derularea Acţiunilor COST sunt disponibile pe site-ul COST.

 

 

Depunerea dosarului privind intenţia de participare la Acţiunile COST

Dosarul se depune la sediul ANCSI (registratură), în atenția Secretariatul Național COST din Direcția de Relații Internaționale – ANCSI.

 

 

Documentele necesare pentru dosarul privind intenţia de participare la Acţiunile COST

Dosarul privind intenţia de participare la o Acţiune COST trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) Adresa oficială din partea instituției coordonatoare, în care este exprimat:

  • interesul de participare la Acţiunea COST,
  • nominalizările celor două persoane care vor fi membri în Comitetul de Management al Acţiunii (o persoană din partea instituției coordonatoare și o altă persoană din partea celei de-a doua instituții),
  • acceptul conducerii instituției coordonatoare pentru ca persoana propusă să fie membru în Comitetul de Management și să reprezinte întreaga rețea din România.
 • b) Dovada existenței unui contract în derulare finanțat pe plan național sau/şi pe plan internaţional având aceeaşi tematică de cercetare, sau similară cu cea din Acținea COST, pentru instituţia națională coordonatoare a Acțiunii COST, cât și pentru cea de-a doua instituție (care desemnează cel de-al doilea membru în Comitetul de Management al Acțiunii COST) din România. Membrii în Comitetul de Management al Acțiunii COST trebuie să facă parte din echipa proiectului în derulare (în acest sens se va anexa la dosar o copie după contract şi după lista echipei proiectului în derulare).

În cazul instituţiilor de învăţământ superior, INCD-urilor și institutelor Academiei Române este acceptată şi o declaraţie din partea conducerii unităţii, prin care se specifică faptul că tema de cercetare propusă în Acțiunea COST face parte din planul de cercetare al unităţii și își exprimă sprijinul pentru persoana desemnată ca membru în Comitetul de Management al Acțiunii.

 • c) Pentru a doua persoană propusă Adresă oficială conţinând acceptul din partea instituţiei unde este încadrată, pentru a fi membru în Comitetul de Management.

 • d) Curriculum Vitae[3], în limba engleză, ale celor 2 persoane propuse în Comitetul de Management al Acțiunii. Membrii în Comitetul de Management trebuie să aibă titlul de doctor în științe (condiție minimală). Cercetătorii care au participat la scrierea propunerii Acțiunii vor avea prioritate la depunerea dosarelor și nominalizarea în Comitetul de Management al Acțiunii.

 • e) Includerea a cel puțin 3 tineri cercetători în echipa de lucru a Acțiunii COST.

 • f) Tabel cu reţeaua naţională de cercetători angrenaţi în cercetare pe tematica Acţiunii. Rețeaua națională trebuie să fie formată din minim 8 cercetători, din cel puțin 3 instituții din România. Tabelul trebuie să aibă următoarea formă:

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituţie

Titlul științific

Domniile de competență

Telefon

Adresă

e-mail

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

…...

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 

 

 
 • g) Declarație pe propria răspundere referitoare la corectitudinea datelor prezentate în dosar (pentru fiecare membru în Comitetul de Management).

 

 

Evaluarea dosarului de participare la Acţiunile COST

În termen de 30 zile de la data înregistrării dosarului la ANCSI - Secretariatul Național COST din cadrul Direcţiei de Relații Internaționale, va analiza eligibilitatea administrativă a dosarului elaborat de către instituţia care îşi exprimă interesul de participare la Acţiunea COST şi aceasta va informa solicitantul asupra aprobării/respingerii acestuia.

 

Verificarea administrativă a documentelor depuse se face în conformitate cu lista de documente prezentată la "Art. 6 – Documentele incluse în dosarul privind intenţia de participare la Acţiunile COST"[4].

 

 

Derularea Acțiunilor COST

Atribuţii şi responsabilităţi

În cazul evaluării pozitive, Secretariatul Naţional COST va face nominalizările pe site-ul e-COST, urmând ca membrii Comitetului de Management să îşi completeze on-line formularele solicitate de către Secretariatul COST / Ofiţerul Ştiinţific al Acţiunii.

 

Anual coordonatorul național COST elaborează un Raport de activitate, care este depus electronic și formă printată (semnat de către membrii în Comitetul de Management al Acțiunii COST), la Secretariatul Național COST, până la data de 30 ianuarie anul următor. Raportul trebuie să facă în mod obligatoriu, dovada diseminării în reţeaua naţională de cercetare constituită, a informațiilor legate de activităţile desfăşurate încadrul întâlnirilor.

 

La finalul Acțiunii COST se elaborează un Raport de activitate în care se vor menționa obligatoriu rezultatele obținute, care este depus electronic și formă printată (semnat de către membrii în Comitetul de Management al Acțiunii COST), la Secretariatul Național COST, în termen de 60 de zile de la finalizarea Acțiunii COST.

 

În cazul în care membrii Comitetului de Management şi cercetătorii care formează reţeaua naţională nu îşi respectă obligaţiile asumate pentru buna derulare a Acţiunii (neimplicarea activă la activităţile asumate în cadrul Acţiunii, lipsa nejustificată de la întâlnirile Comitetului de Management, lipsa dialogului cu cercetătorii din reţeaua naţională, etc.), Secretariatul Naţional COST îşi rezervă dreptul de a schimba membrii Comitetului de Management

 

 [1]
Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. Cercetătorii din cadrul acestor entităţi pot face parte din reţeaua naţională de cercetare. Reţeaua naţională nu are forma juridică (denumire generică);

[2] Se poate face în cazul în care sunt aprobate de către CSO noi Acţiuni COST și România nu şi-a exprimat interesul de participare la Acţiunea respectivă;

[3] CV format Europass;

[4] Toate criteriile sunt obligatorii. Lipsa oricărui document, face ca dosarul să nu fie eligibil.

 

 

Modificat la: 2011-01-01 21:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție