Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 23 august 2021 concurs pentru promovarea a 3 funcții publice de conducere vacante

 

 

Calendar concurs - 02.08.2021 10:09

23.07 – 11.08.2021

Înscrierea candidaţilor; Depunere dosare

12.08-13.08.2021

Evaluarea dosarelor de înscriere

16.08.2021

Publicare rezultate selecţie dosare

17.08.2021

Depunere contestaţii rezultate dosare

18.08.2021

Soluţionare contestaţiilor rezultate dosare și afișarea listei finale

19.08.2021

Afisare rezultate contestatii dosare

23.08.2021

Desfăşurare probă scrisă

24.08-25.08.2021

 Notarea lucrărilor

26.08.2021

Publicare rezultate probă scrisă

27.08.2021

Depunere contestaţii probă scrisă

30.08.2021

Soluţionare rezultatului în urma contestaţiilor la proba scrisa

30.08-31.08.2021

Desfăşurarea probei de interviu (interviul va fi inregistrat)

01.09.2021

Depunere contestaţii proba de interviu

02.09.2021

Soluţionare contestaţii proba de interviu

03.09.2021

Validare rezultate finale 

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 23 august 2021 concurs pentru promovarea a 3 funcții publice de conducere vacante, astfel: - 23.07.2021 16:56

 

Concurs de promovare, 1 funcție publică de conducere:

1. Șef serviciu, Serviciul organizații internaționale și infrastructuri europene

2. urata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 10, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare :

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 5 ani;
 • să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. ROF MCID aprobat prin OMCID nr.94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea tratatelor nr.590 din 22 decembrie 2003, modificată prin legea nr.276 din  7 decembrie 2011 (privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte);

8. Ordin nr. 5180 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

9. REGULAMENTUL (CE) NR. 723/2009 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC).

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

5. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare

6. Reglementări privind procedura încheierii tratatelor

7. Reglementări privind procedura de participare a României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

8. Reglementări privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

 

 

Concurs de promovare, 1 funcție publică de conducere:

1. Șef serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 10, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare :

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 5 ani
 • să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
 • să deţină certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite in Sistemul European de Conturi, conform art. 19 lit. b^2 şi b^3 din Legea nr 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie, conform prevederilor O.U.G. nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar-contabil din administraţia publică centrală, pe durata instituirii stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condiţiile legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, pot participa la concurs şi candidaţii care nu deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, cu obligatia ca în termen de 12 luni de la încetarea stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă să dobândească certificatul în cauză
 • perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:
 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

5. bibliografie/tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. ROF MCID aprobat prin OMCID nr.94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordin M.F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Ordin M.F.P. nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

11.O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

5. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare

6. Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordin M.F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordin M.F.P. nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

10.O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Concurs de promovare, 1 funcție publică de conducere:

1. Şef serviciu, Serviciul Resurse umane pentru Management CDI

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 10, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare:

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere: minimum 5 ani;
 • să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioaare;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

Bibliografie

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si         Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de CD, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. H.G. nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

9.  O.G. nr. 14 /2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologic, cu modificările ulterioare;

10.HG.  nr. 786 /2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

11.H.G. nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

12.H.G.  nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

13.H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

15.H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate;

2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si         Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de CD, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. H.G. nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora;

9. O.G. nr. 14 /2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologic, cu modificările ulterioare;

10.HG.  nr. 786 /2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

11.H.G. nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

12.H.G.  nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

13.H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

15.H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu::

 

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Numele şi prenumele persoanei de contact Funcţie Adresă e_mail Număr de telefon
Verde Adrian Consilier superior adrian.verde@research.gov.ro 021.303.41.95
Marinescu Daniel Viorel Consilier principal daniel.marinescu@research.gov.ro 021.303.41.95

Modificat la: 2021-08-02 10:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție