MCID anunță scoaterea la concurs a opt (8) funcții contractuale de execuție, vacante, normă întreagă

 

 

NEW:  Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotărârea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează:

 

 

Concurs de recrutare, 6 funcții contractuale de execuție, Consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 2021-2025 şi 2 funcții contractuale de execuție, consilier afaceri europene, normă întreagă, perioadă determinată 2021-2025:

 

  • 2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: guvernanța sistemului național CDI - (8 ore/zi), Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

  • 1 post Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI - (8 ore/zi), Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

  • 1 post Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: parteneriat public-privat în sistemul național CDI - (8 ore/zi), Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

  • 2 posturi Consilier Afaceri Europene, studii superioare, domeniul de interes: internaționalizarea sistemului național de cercetare și inovare și integrarea în Spațiul European al Cercetării - (8 ore/zi), Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

  • 1 post Consilier 1 A, studii superioare, în domeniul economic, investiții CDI, Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

  • 1 post Consilier I A studii superioare în domeniul juridic, legislație CDI, Componenta 9, Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF.

 

 

Condiții generale pentru posturile scoase la concurs (durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână):

 

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi este domiciliat în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerințe specifice:

Consilier I A, studii superioare, pentru toate domeniile de interes:

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

-limba engleză nivel minim B2 (ECL), cu diplomă/ certificat de absolvire emisă/emis de instituțiile abilitate sau diplomă de licență care să ateste efectuarea studiilor în limba engleză;

Se consideră avantaj:studii de Master, doctorat, experienţă în derularea de proiecte CDI naţionale sau europene, stagii de lucru în instituţii europene, instituţiinaţionale.

 

Cerințe specifice:

Consilier Afaceri Europene, studii superioare, pentru toate domeniile de interes:

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-minimum 10ani vechime în specialitatea studiilor;

-limba engleză nivel minim C1 (ECL), cu diplomă/ certificat de absolvire emisă/emis de instituțiile abilitate;

Se consideră avantaj:studii de Master, doctorat, experienţă în derularea de proiecte CDI naţionale sau europene, stagii de lucru în instituţii europene, instituţiinaţionale.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București:

1.proba scrisă în data de 07decembrie2021, ora 13.00;

2.proba de interviu, la o dată ce va fi stabilită și comunicată ulterior, în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, cu testarea nivelului de limba engleză.

 

Publicare anunț  MCID

12.11.2021

Perioada de depunere dosare/data limita

15.11.2021-26.11.2021

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

29.11.2021

Depunere contestații dosare

02.12.2021

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

04.12.2021

Proba scrisă

07.12.2021

Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor după proba scrisă

09.12.2021

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă

10.12.2021

Soluționarea eventualelor contestații

14.12.2021

Proba de interviu

15-16.12.2021, interval orar 10.00-16.00

Afișarea rezultatelor în urma interviului

17.12.2021

Depunere contestații  probă interviu

20.12.2021

Soluționare contestații

22.12.2021

Afișarea rezultatelor finale

23.12.2021

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

Modelul cerererii de înscriere

 

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere;

    b) proba scrisă;

    c) interviul.

 

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapele precedente (a și b).

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

Proba scrisă se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză

e) inițiativă și creativitate.

f) abilităţi de comunicare în limba engleză.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 50 de puncte.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă scrisă/interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei scrise și/sau interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării sau la adresA de e-mail secretariat.psf@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării din str. D.I.Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, și/sau pe pagina web a instituţiei www.research.gov.ro

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 

Numele şi prenumele persoanei de contact

 

Funcţie

Adresă e_mail

Număr de telefon

Nicușor NELEA

 

Consilier superior

secretariat.psf@research.gov.ro

+4021 319.23.26

Robert BUGĂ

 

Consilier IA

secretariat.psf@research.gov.ro

+4021 319.23.26

Daniela DINICĂ

 

Consilier

secretariat.psf@research.gov.ro

+4021 319.23.26

 

 

 

- 2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: guvernanța sistemului național CDI - (8 ore/zi)

 

Bibliografia :

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

3. Noțiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;

4. Memorandum PSF: https://www.research.gov.ro/uploads/memorandum/memorandum-psf.pdf;

5. H.G. nr. 923/20.11.1995 privind reorganizarea Agenției Spațiale Române (ROSA);

6. H.G. nr. 1608/16.12.2008 privind reorganizarea Institutului de Fizică Atomică (IFA);

7. O.G. nr. 62 din 24 august 1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCDI) aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, modificată prin OUG 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării, aprobată cu modificări prin Legea 11/2021;

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. HG 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificările și completările ulterioare);

10. HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;

11. Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI (https://mfe.gov.ro/pnrr/);

12. Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare - SNCDI 2014-2020 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării şi ale UEFISCDI, Agenției Spațiale Române şi IFA în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;

3. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;

4. Structura PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat și impact. Evaluarea și monitorizarea proiectelor CDI. Conducerea programelor cuprinse în PNCDI III. Mecanismul de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru PNCDI III;

5. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare. Institutele naționale de cercetare-dezvoltare. Normele metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;

6. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 2 din PNRR - ,,Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării”;

7. SNCDI 2020 – Direcții principale de acțiune. Guvernanța;

 

 

- 1 post Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI - (8 ore/zi)

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

3. Notiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;

4. Memorandum PSF: https://www.research.gov.ro/uploads/memorandum/memorandum-psf.pdf;

5. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf;

7. OMEC nr. 6129/2016 – criterii de promovare în cariera de cercetator – anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educatiei nationale și cercetării științifice  privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ı̂nvățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016 https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale_0.pdf;

8. Legea educatiei naționale nr. 1/2011 cu modificarile și completările ulterioare;

9. Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor si Carta europeană a cercetătorilor. Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 privind Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf;

10. Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România https://eur-lex.europa.eu/legal-Content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN;

11. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 3 ,,Reforma carierei de cercetător”; https://mfe.gov.ro/pnrr/

13. Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;

3. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare; criterii de promovare în cariera de cercetător;

4. Cercetarea universitară. Categorii de personal. Programe de studii universitare cu componenta de cercetare. Universități de cercetare avansată;

5. Principii generale privind cariera cercetătorilor derivate din Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și Carta europeană a cercetătorilor. Stimularea performanțelor în procesele de generare, transfer, partajare și diseminare a cunoștințelor și a dezvoltării tehnologice, precum și în dezvoltarea carierei cercetătorilor la nivel European;

6. Recomandările Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare și inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România;

8. Obiective generale, specifice şi transversale ale Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020;

9. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare. Institutele naționale de cercetare-dezvoltare. Normele metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;

10. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 3 ,,Reforma carierei de cercetător”; https://mfe.gov.ro/pnrr/

11. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

 

- 1 post Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: parteneriat public-privat în sistemul național CDI - (8 ore/zi)

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Notiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;

3. H.G. nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) cu modificarile și completările ulterioare;

4. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

5. European Innovation Scoreboard 2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3048;

6. Stimulente fiscale, pentru sistemul naţional de cercetare –dezvoltare şi inovare, în vigoare: ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; ordinul comun MFP/MENCŞ nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;

7. Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN;

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 4 Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare; https://mfe.gov.ro/pnrr/

10. Analiza provocărilor asociate facilităților fiscale pentru CDI în România: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ro/pdf/researchinnovation-2017-final.pdf;

11. Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN;

12. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

13. Ordonanța de urgență nr. 7 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;

4. Structura PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat și impact. Evaluarea și monitorizarea proiectelor CDI. Conducerea programelor cuprinse în PNCDI III. Mecanismul de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru PNCDI III;

5. Performanțele României în domeniul inovării. Indicatori în domeniul inovării la nivel european;

6. Sprijinul guvernamental pentru investițiile private cercetare –dezvoltare și inovare pentru crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat.

7. Susținerea specializării inteligente;

8. Recomandările Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare și inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România;

9. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 4 Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare;

10. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

 

- 2 posturi Consilier Afaceri Europene, studii superioare, domeniul de interes: internaționalizarea sistemului național de cercetare și inovare și integrarea în Spațiul European al Cercetării - (8 ore/zi)

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

3. Noțiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;

4. Comunicarea COM “O nouă ERA pentru cercetare și inovare” COM/2020/628 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN;

5. Orizont Europa: 1. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 privind stabilirea Orizont Europa - Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare, regulile de participare și diseminare: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&qid=1621434634235&from=EN;

6. Orizont Europa. Programul de lucru 2021-2022: Extinderea participării și consolidarea Spațiului European al Cercetării: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-2022_en.pdf;

7. Recomandările Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare și inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN;

8. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare;

10. H.G. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematică

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

3. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;

4. Performanțele României în domeniul inovării. Indicatori în domeniul inovării, la nivel European;

5. Structura și principiile programului Orizont Europa, finanțare alternativă, combinată și cumulativă și transferuri de resurse, acțiuni eligibile și principii etice, entități juridice eligibile pentru participare, criteriile de atribuire și selecție, rate de finanțare;

6. Orizont Europa. Programul de lucru 2021-2022: Extinderea participării și consolidarea Spațiului European al Cercetării;

7. Recomandările Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare și inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România;

8. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 5 din PNRR - Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare;

9. Structura PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat și impact. Evaluarea și monitorizarea proiectelor CDI. Conducerea programelor cuprinse în PNCDI III. Mecanismul de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru PNCDI III;

10. Măsuri pentru extinderea participării și consolidarea Spațiului European al Cercetării din programul Orizont Europa (instrumentele de finanțare ERA CHAIR, Teaming și Twinning). Spațiul European al Cercetării. Priorități, reforme și investiții.

 

 

- 1 post Consilier 1 A, studii superioare, în domeniul economic, investiții CDI

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

3. Noțiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;

4. Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România https://eur-lex.europa.eu/legal-Content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN;

5. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

6. H.G. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificările și completările ulterioare);

7. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - https://mfe.gov.ro/pnrr/;

9. Romanian Roadmap of Research Infrastructures https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/infrastructuri-de-cercetare/cric/roadmap-national-2017-romana.pdf;

10. Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf;

11. Raport privind analiza stocului existent de infrastructuri de cercetare, prin prisma prezenţei în ERRIS, existenţei şi transparenţei procedurilor de acces şi utilizare a acestora, posibilităţii de a crea reţele „tematice” de infrastructuri de CD, tip ERIC, la nivel naţional https://uefiscdi.gov.ro/resource-821579-raport-privind-analiza-stocului-existent-de-infrastructuri-de-ce.pdf;

12. Analiza provocărilor asociate facilităților fiscale pentru CDI în România: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ro/pdf/researchinnovation-2017-final.pdf;

 

Tematică

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

3. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;

5. Recomandările Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare și inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România;

6. Sistemul național de cercetare-dezvoltare. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare.

7. H.G. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificările și completările ulterioare);

8. Sprijinul guvernamental pentru investițiile private cercetare – dezvoltare și inovare pentru crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat. Susținerea specializării inteligente;

9. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 4 Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare

Reforma 5 Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare.

10. Stimulente fiscale în cercetare –dezvoltare și inovare în vigoare

 

 

- 1 post Consilier I A studii superioare în domeniul juridic, legislație CDI, Componenta 9.

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

3. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

5. Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare;

6. H.G. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice;

9. Noțiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;

10. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare (https://mfe.gov.ro/pnrr/);

11.Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și Carta europeană a cercetătorilor, Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 privind Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf;

12. H.G. nr. 923/20.11.1995 privind reorganizarea Agenției Spațiale Române (ROSA);

13. H.G. nr. 1608/16.12.2008 privind reorganizarea Institutului de Fizică Atomică (IFA);

14. O.G. nr. 62 din 24 august 1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCDI) aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, modificată prin OUG 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării, aprobată cu modificări prin Legea 11/2021.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării şi ale UEFISCDI, Agenției Spațiale Române şi IFA în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;

3. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;

4. Structura PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat și impact. Evaluarea și monitorizarea proiectelor CDI. Conducerea programelor cuprinse în PNCDI III. Mecanismul de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru PNCDI III;

5. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare; criterii de promovare în cariera de cercetător;

6. Principii generale privind cariera cercetătorilor derivate din Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și Carta europeană a cercetătorilor. Stimularea performanțelor în procesele de generare, transfer, partajare și diseminare a cunoștințelor și a dezvoltării tehnologice, precum și în dezvoltarea carierei cercetătorilor la nivel European;

7. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 2 din PNRR, ,,Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării” / Reforma 3 ,,Reforma carierei de cercetător” / Reforma 4 ,,Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare” / Reforma 5 ,,Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare”.

Modificat la: 2021-11-12 14:06:00
e-Cerere 544
e-Petiție