MCID anunță scoaterea la concurs a două funcții contractuale de execuție, temporar vacante, normă întreagă, perioadă determinată

 

 

NEW:  Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotărârea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) organizează în data de 06.12.2021 concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție, pe perioadă determinată, astfel:

 

 

Direcția Parteneriate Europene și Internaționale

 

Concurs de recrutare, 1 funcție contractuală de execuție, Consilier Afaceri Europene, normă întreagă, perioadă determinată (2 ani)și 1 funcție contractuală de execuție, Consilier Afaceri Europene, perioadă determinată, (pe perioada suspendării postului titularului)

 

Durata contractului de muncă este pe perioadă determinată normă întreagă, respectiv 8 h/zi

Localizarea postului: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

 

 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;

g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerințele specifice privind ocuparea postului:

·  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

·   minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 

 

 

DOSARUL DE CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

e) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

i) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

Modelul cerererii de inscriere.

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcției Economice, Administrativ și Resurse Umane București, sector 1, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, etaj 3, camera 307, începând cu data de 15.11.2021 până la data de 26.11.2021 inclusiv, de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00.

Proba concursului se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, Bucureşti, în data de 06.12.2021, ora 12.00.

 

 

 DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul constă în două etape succesive:

a) selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b) proba scrisă

c) interviul

 

Se pot prezenta la proba scrisă numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minim 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 

Numele şi prenumele persoanei de contact

 

Funcţie

Adresă e_mail

Număr de telefon

Dănilă Laura Marcela

 

Consilier superior

laura.danila@research.gov.ro

021.303.41.95

Verde Adrian

 

Consilier superior

adrian.verde@research.gov.ro

021.303.41.95

Marinescu Daniel Viorel

 

Consilier principal

daniel.marinescu@research.gov.ro  

021.303.41.95

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 

Publicare anunț  MCID

12.11.2021

Perioada de depunere dosare/data limita

15.11.2021-26.11.2021 ora 12.00

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

29.11.2021

Depunere contestații dosare

02.12.2021

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

03.12.2021

Proba scrisă

06.12.2021

Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor după proba scrisă

09.12.2021

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă

10.12.2021

Soluționarea eventualelor contestații

13.12.2021

Proba de interviu

14.12.2021, interval orar 09.00-16.00

Afișarea rezultatelor în urma interviului

15.12.2021

Afișarea rezultatelor finale

15.12.2021

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, probă scrisă, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei scrise/ interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Adresa pentru depunerea contestației va fi disponibila pe pagina web a instituţiei.

 

 

 BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 

Bibliografia :

1.    Constituția României, republicată;

2.    Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.    Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6.    Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7.    Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8.    Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului
din 29 aprilie 2021 de instituire a programului „Europa Digitală” și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694

9.    Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale uniunii COM/2021/206 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206

10. Legea tratatelor nr.590 din 22 decembrie 2003, modificată prin legea nr.276 din  7 decembrie 2011 (privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte);

11.REGULAMENTUL (CE) NR. 723/2009 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

 

Tematica:

1.    Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuțiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administrația publică centrală de specialitate.

2.    Reglementări privind funcționarul public şi funcția publică.

3.    Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

4.    Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

5.    Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare.

6.    Decizia (UE) 2021/764: Obiective operaționale, Implementare și Programare.

7.    Regulamentul (UE) 2021/695: structura programului, principiile programului, finanțare alternativă, combinată și cumulativă și transferuri de resurse, norme etice, granturi, instrumentul pathfinder, instrumentul accelerator, linii generale ale activităților, indicatori aferenți căilor de impact principale.

8.    Regulamentul (UE) 2021/694: obiectivele programului, centre europene de inovare digitală, programare, monitorizare, evaluare și control.

9.    Propunere regulament IA: Domeniul de aplicare, practici interzise în domeniul inteligenței artificiale, măsuri de sprijinire a inovării.

10. Legea tratelor: Reglementări privind procedura încheierii tratatelor. 

Reglementări privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC).

Modificat la: 2021-11-12 14:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție