MCID scoate la concurs o funcție vacantă contractuală de execuție, consilier IA

 

 

NEW:  Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotărârea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) organizează în data de 14.12.2021 concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel:

 

 

Direcția Finanțare Agende Strategice de Cercetare

- 1 post consilier IA, funcție contractuală de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, 5 zile pe săptămână

 

 

Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată, cu program de 8 h/zi

Localizarea postului: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;

g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerințele specifice privind ocuparea postului:

- Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice

- Cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor

 

 

DOSARUL DE CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.  

 

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

Modelul cerererii de inscriere.

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcției Economice, Administrativ și Resurse Umane București, sector 1, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, etaj 3, camera 307, începând cu data de 17.11.2021 până la data de 02.12.2021 inclusiv, de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00.

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, Bucureşti, la data de 14.12.2021, ora 10.00.

 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul constă în trei etape succesive:

a) selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b) proba scrisă

c) interviul

 

Se pot prezenta la proba scrisă numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Proba scrisă se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Punctajul minim necesar este de 50 de puncte. Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 de puncte.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minim 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 

Numele şi prenumele persoanei de contact

 

Funcţie

Adresă e_mail

Număr de telefon

Dănilă Laura Marcela

 

Consilier superior

laura.danila@research.gov.ro

021.303.41.95

Verde Adrian

 

Consilier superior

adrian.verde@research.gov.ro

021.303.41.95

Marinescu Daniel Viorel

 

Consilier principal

daniel.marinescu@research.gov.ro

021.303.41.95

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, de la afișarea rezultatului probei scrise, respectiv a publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, camera 307 sau pe e_mail, la adresele de contact.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 

 Publicare anunț  MCID

17.11.2021

Perioada de depunere dosare/data limita

17.11.2021-02.12.2021 ora 16.00

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

03.12.2021

Depunere contestații dosare

06.12.2021

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

07.12.2021

Proba scrisă

14.12.2021

Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor după proba scrisă

15.12.2021

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă

16.12.2021

Soluționarea/afișare eventualelor contestații

17.12.2021

Proba de interviu

20.12.2021, interval orar 09.00-16.00

Afișarea rezultatelor în urma interviului

21.12.2021

Depunerea eventualelor contestații la proba interviului

22.12.2021

Soluționarea/afișare eventualelor contestații

23.12.2021

Afișarea rezultatelor finale

24.12.2021

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

3. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

4. Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj;

5. H.G. nr. 583/2015 privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015- 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

6. H.G. nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare;

7. H.G. nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 206/2004 privind buna conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

5. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj;

7. H.G. nr. 583/2015 privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015- 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.G. nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare;

9. H.G. nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr. 206/2004 privind buna conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.

Modificat la: 2021-11-17 15:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție