MCID prin DGOIC organizează în data de 17.01.2022 concurs (interviu) pentru ocuparea a 10 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOIC), organizează în data de 17.01.2022 concurs (interviu) pentru ocuparea a 10 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019.

 

 

Posturile contractuale sunt următoarele:

-       Expert evaluare administrativă, selecție și contractare - 2 post cu 8 ore/zi;

-       Expert verificare financiară – 4 posturi  din care 3 posturi cu 8 ore/zi și  1 post cu 4 ore/zi;

-       Expert monitorizare  - 4 posturi cu 8 ore/zi.

 

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului până la data de 30 septembrie 2022, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.  

 

Localizarea posturilor:

La sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a.     să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b.    să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c.     să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e.    să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f.     să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;

g.     să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Experiență anterioară în domeniul fondurilor nerambursabile europene și/sau instrumente financiare, constituie un avantaj.

 

 

Cerințele specifice privind ocuparea posturilor:

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare - 2 posturicu 8 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.

 

Expert verificare financiară - 4 posturi  din care 3 posturi cu 8 ore/zi și  1 post cu 4 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.

 

Expert monitorizare - 4 posturicu 8 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.

 

 

Abilități, calități și aptitudini necesare:

-    Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

-    Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

-    Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

-    Gândire conceptuală şi creativă;

-    Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

-   Cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

 

 

Modelul fișelor de post pentru posturile scoase la concurs:

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

Expert verificare financiară

Expert monitorizare

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a)    curriculum vitae (semnat pe fiecare pagină);

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d)    copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e)    copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f)     adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus în original, cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății și se va depune în original.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

                           

               

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Modelul cerererii de inscriere

 

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare – București, sector 1, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, etaj 3, camera 311, tel. 0752173535, începând cu data de 22.12.2021 până la data de 10.01.2022 inclusiv, de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00.

 

Proba concursului (interviu) se va desfășura în data de 17.01.2022, începând cu ora 10:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare   str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1.

 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul constă în două etape succesive:

a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b)    interviul.

 

Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

 

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor.

 

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a)      Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b)      Capacitatea de analiză și sinteză;

c)       Motivația candidatului;

d)     Comportamentul în situații de criză

e)      Inițiativă și creativitate.

 

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minim 3 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor.

 

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

 

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

 

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

 

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail secretariat.dgoi@research.gov.rosub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA :

 

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare - 2 posturi cu 8 ore/zi:

1. Proiect tehnologic inovativ- Ghidul solicitantului (format editabil) (condiții specifice de accesare a fondurilor)

http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4152/actiunea-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare

http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/proiect-tehnologicinovativ/ghid-proiect-tehnologic-inovativ.pdf

2. Proiecte pentru Întreprinderi inovatoare de tip Start-up și Spin-off- Ghidul solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor

http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4152/actiunea-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilorpentru-inovare

http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/sectiunea-c/competitie2016/ghidul-solicitantului-poc-a-1-a-1-2-1-c-2016.pdf

3. Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3

https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1

4. REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat cu modificarile si completarile ulterioare

5. Ordinul nr. 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Ordinul 3823/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „start-up-urilor si spin off-urile inovatoare” prin Programul Operational Competitivitate (POC), cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Expert verificare financiară – 4 posturi  din care 3 posturi cu 8 ore/zi și  1 post cu 4 ore/zi:

1. HOTĂRÂRE nr.398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

2. HOTĂRÂRE nr.399/27.05. 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.40/23.09. 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

4. HOTĂRÂRE nr.93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014–2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Expert monitorizare - 4 posturi cu 8 ore/zi:

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf

2. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

3. Regulamentul (UE) nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

4. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

5. Metodologia nr. 67099/30.08.2019 privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/monitorizare/2019/metodologie-privind-monitorizarea-indicatorilor-financiar-si-fizici-poc.pdf

6. Procedura operațională „Monitorizare” cod  OIC.MO.Pr. (Ediția II, Revizia 4), disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/instructiuni-beneficiari/proceduri-operationale/procedura-operationala-de-monitorizare-editia-ii-revizia-4.pdf

Modificat la: 2021-12-22 17:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție