(MCID) prin DGOIC organizează în data de 17.01.2022 concurs (interviu) pentru ocuparea a 1 post contractual vacant, în afara organigramei MCID în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (DGOIC), organizează în data de 17.01.2022 concurs (interviu) pentru ocuparea a 1 post contractual vacant,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică „Sprijin pentru OI Cercetare in derularea proiectelor finantate din POAT 2014-2020”, Cod proiect 1.1.094/Cod SMIS2014: 128089, Contract de finanțare nr. 1.1.094/22.05.2019.

 

 

Posturile contractuale sunt următoarele:

-       Expert financiar contabilitate - 1 post cu 8 ore/zi;

 

 

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului până la data de 31 mai 2022, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.  

 

Localizarea posturilor:

La sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

 

 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a.     să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b.    să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c.     să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e.    să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe   baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile saitare abilitate;

f.     să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;

g.     să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Experiență anterioară în domeniul fondurilor nerambursabile europene și/sau instrumente financiare, constituie un avantaj.

 

 

Cerințele specifice privind ocuparea posturilor:

Expert financiar contabilitate - 1 post cu 8 ore/zi:

  • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
  • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.

 

 

Abilități, calități și aptitudini necesare:

-    Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

-    Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

-    Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

-    Gândire conceptuală şi creativă;

-    Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

-    Cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a)    curriculum vitae (semnat pe fiecare pagină);

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d)    copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e)    copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f)     adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus în original, cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății și se va depune în original.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            

                              

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Modelul cerererii de inscriere

 

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare – București, sector 1, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, etaj 3, camera 311, tel. 0752173535, începând cu data de 23.12.2021 până la data de 10.01.2022 inclusiv, de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00.

 

Proba concursului (interviu) se va desfășura în data de 17.01.2022, începând cu ora 10:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare   str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1.

 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul constă în două etape succesive:

a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b)    interviul.

 

 

Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare.

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a)      Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b)      Capacitatea de analiză și sinteză;

c)       Motivația candidatului;

d)     Comportamentul în situații de criză

e)      Inițiativă și creativitate.

 

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minim 3 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor.

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail secretariat.dgoi@research.gov.rosub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA :

 

Expert financiar contabilitate - 1 post cu 8 ore/zi:

 

- Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

- Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - variantă modificată prin Decizia CE 2095 din 29.03.2018

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/2018/29.05/Programul_Opera%C8%9Bional_Asisten%C8%9B%C4%83_Tehnic%C4%83.pdf

- LEGE   Nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991    *** Republicată - Legea contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare

- LEGE   Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 

Modificat la: 2021-12-23 12:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție