MCID scoate la concurs a șapte funcții contractuale de execuție, vacante, normă întreagă

 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează:
Concurs de recrutare, 7 funcții contractuale de execuție, consilier I A, normă întreagă (8 ore/zi), perioadă determinată 2022-2026, Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF:

 

 

  • 4 posturi consilier I A studii superioare, domeniul de interes: implementare și monitorizare investiții (I5, I6, I7, I8, I9 și I10) cuprinse in Componenta 9 PNRR;
  • 1 post consilier I A studii superioare, domeniul de interes: parteneriat public-privat în sistemul național CDI;
  • 1 posturi consilier I A, studii superioare, în domeniul economic, investiții CDI;
  • 1 post consilier I A studii superioare în domeniul juridic, legislație specific domeniului CDI, Componenta 9, reforme PNRR (R2, R3. R4 și R5).

 

 

Condiții generale pentru posturile scoase la concurs (durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână):

 

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi este domiciliat în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerințe specifice:

Consilier I A, studii superioare, pentru toate domeniile de interes:

-studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;

-limba engleză nivel minim B2 (ECL), cu diplomă/ certificat de absolvire emisă/emis de instituțiile abilitate sau diplomă de licență care să ateste efectuarea studiilor în limba engleză (caz în care nu se va mai susține proba de competență lingvistică);

Se consideră avantaj: studii de Master, doctorat, experienţă în derularea și/sau monitorizarea de proiecte CDI naţionale sau europene, stagii de lucru în instituţii europene, instituţii naţionale.

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București:

1.proba scrisă în data de 01.04.2022, ora 10.00, sala 301;

2.proba de interviu, la o dată ce va fi stabilită și comunicată ulterior, în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, cu testarea nivelului de limba engleză.

 

Publicare anunț  MCID

07.03.2022

Perioada de depunere dosare/data limita

08.03.2022 - 21.03.2022

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

22.03.2022 - 24.03.2022

Depunere contestații dosare

25.03.2022

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

28.03.2022  - 29.03.2022

Proba scrisă

01.04.2022

Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor după proba scrisă

04.04.2022 - 06.04.2022

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă

07.04.2022

Soluționarea eventualelor contestații

08.04.2022 - 11.04.2022

 

Proba de interviu

12.04.2022 – 14.04.2022, interval orar 10.00-16.00

Afișarea rezultatelor în urma interviului

15.04.2022

 

Depunere contestații  probă interviu

18.04.2022

 

Soluționare contestații

19.04.2022 - 20.04.2022

 

Afișarea rezultatelor finale

21.04.2022

 

 
 
 
DOSARUL DE CONCURS
 
(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (extras Revisal), în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.
 
 
 
 
Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.
 
 
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere;
    b) proba scrisă;
    c) interviul, fiind incluse si competențele scris și vorbit în limba engleză.
Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapele precedente (a și b).
Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.
Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro
 
Proba scrisă se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor.
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.
 
Criteriile de evaluare ale interviului sunt:
a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situații de criză
e) inițiativă și creativitate.
f) abilităţi de comunicare în limba engleză.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.
Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 50 de puncte.
 
 
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă scrisă/interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei scrise și/sau interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării sau la adresa de e-mail secretariat.psf@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării din str. D.I.Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, și/sau pe pagina web a instituţiei www.research.gov.ro.
 
 
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
 

Numele şi prenumele persoanei de contact

Funcţie

Adresă e_mail

Număr de telefon

Laura Marcela DĂNILĂ

Consilier superior

secretariat.psf@research.gov.ro

021.303.41.95

Adrian Ovidiu HOHA

Consilier IA

secretariat.psf@research.gov.ro

021.303.41.95

Ana Maria BUZU

Consilier IA

secretariat.psf@research.gov.ro

021.303.41.95

 
 
 
- 4 posturi consilier I A studii superioare, domeniul de interes: implementare și monitorizare investiții (I5, I6, I7, I8, I9 și I10) cuprinse in Componenta 9 PNRR (https://mfe.gov.ro/pnrr);
 

Bibliografia :
1. Constituţia României, republicată;
2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;
3. Noțiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;
4. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI (https://mfe.gov.ro/pnrr/);
6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
 
 
Tematica:
1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;
2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;
3. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;
4. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – I5. Instituirea și operaționalizarea centrelor de competențe, I6. Programul de mentorat Orizont Europa, I7. Consolidarea excelenței si susținerea participării României la parteneriatele si misiunile din cadrul programului Orizont Europa, I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, I9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie, I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM;
5. Cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență;
6. Sistemul național de cercetare-dezvoltare. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare.
 
 
 
- 1 post Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: parteneriat public-privat în sistemul național CDI
 
 
Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;
2. Notiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;
3. H.G. nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) cu modificarile și completările ulterioare;
4. European Innovation Scoreboard 2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3048;
5. Stimulente fiscale, pentru sistemul naţional de cercetare –dezvoltare şi inovare, în vigoare: ordin comun MFP/MCI nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; ordinul comun MFP/MENCŞ nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;
6. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 4 Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare; https://mfe.gov.ro/pnrr/
8. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;
9. Ordonanța de urgență nr. 7 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice;
10. Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România https://eur-lex.europa.eu/legal-Content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN
 

Tematica:
1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;
2. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;
4. Structura PNCDI III, domeniile prioritare, obiective, indicatori de rezultat și impact. Evaluarea și monitorizarea proiectelor CDI. Conducerea programelor cuprinse în PNCDI III. Mecanismul de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru PNCDI III;
5. Performanțele României în domeniul inovării. Indicatori în domeniul inovării la nivel european;
6. Sprijinul guvernamental pentru investițiile private cercetare –dezvoltare și inovare pentru crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat.
7. Sistemul național de cercetare-dezvoltare. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare.
8. Recomandările Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare și inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România;
9. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 4 Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare;
10. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare.
 


- 1 post Consilier I A, studii superioare, în domeniul economic, investiții CDI
 
 
Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;
2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;
3. Noțiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;
4. Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România https://eur-lex.europa.eu/legal-Content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN;
5. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificările și completările ulterioare);
7. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - https://mfe.gov.ro/pnrr/;
9. Romanian Roadmap of Research Infrastructures https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/infrastructuri-de-cercetare/cric/roadmap-national-2017-romana.pdf;
10. Raport privind analiza stocului existent de infrastructuri de cercetare, prin prisma prezenţei în ERRIS, existenţei şi transparenţei procedurilor de acces şi utilizare a acestora, posibilităţii de a crea reţele „tematice” de infrastructuri de CD, tip ERIC, la nivel naţional https://uefiscdi.gov.ro/resource-821579-raport-privind-analiza-stocului-existent-de-infrastructuri-de-ce.pdf;
11. Analiza provocărilor asociate facilităților fiscale pentru CDI în România: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ro/pdf/researchinnovation-2017-final.pdf.
 

Tematică
1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;
2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;
3. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;
5. Recomandările Comisiei Europene pentru domeniul cercetare – dezvoltare și inovare din Semestrul European – Raportul de țară din 2020 privind România;
6. Sistemul național de cercetare-dezvoltare. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare.
7. H.G. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III cu modificările și completările ulterioare);
8. Sprijinul guvernamental pentru investițiile private cercetare – dezvoltare și inovare pentru crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat. Susținerea specializării inteligente;
9. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 4 Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare;
Reforma 5 Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare;
10. Stimulente fiscale în cercetare –dezvoltare și inovare în vigoare.
 
 

- 1 post consilier I A studii superioare în domeniul juridic, legislație specific domeniului CDI, Componenta 9, reforme PNRR (R2, R3. R4 și R5).
 

Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;
2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;
3. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
5. Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare;
6. Noțiuni generale despre PSF: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility;
7. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare (https://mfe.gov.ro/pnrr/);
8. Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și Carta europeană a cercetătorilor, Recomandarea Comisiei din 11 martie 2005 privind Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf;
 
 
Tematica:
1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;
2. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;
3. Noțiuni generale despre PSF: definiție; tipuri de PSF; principii generale de metodologie; PSF România obiective; beneficiile participării României la PSF;
4. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi modalităţile de angajare; criterii de promovare în cariera de cercetător;
5. Principii generale privind cariera cercetătorilor derivate din Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor și Carta europeană a cercetătorilor.
Stimularea performanțelor în procesele de generare, transfer, partajare și diseminare a cunoștințelor și a dezvoltării tehnologice, precum și în dezvoltarea carierei cercetătorilor la nivel European;
6. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare - Reforma 2 din PNRR ,,Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării” / Reforma 3 ,,Reforma carierei de cercetător” / Reforma 4 ,,Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare” / Reforma 5 ,,Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare”;
7. Sistemul național de cercetare-dezvoltare. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare.

 
Modificat la: 2022-03-07 16:57:00
e-Cerere 544
e-Petiție