Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, organizează în data de 16.05.2022 concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție, respectiv 1 consilier și 2 experți

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 16 mai 2022 concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante, astfel:

 

1. Concurs de recrutare, 3 funcții publice de execuție, respectiv 1 consilier și 2 experți, clasa studii I, grad profesional superior, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiară:

2. durata normală a timpului de muncă este de:

-  8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

- 16.05.2022, ora 10.00, Sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti

4. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

- dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 15.04.2022-04.05.2022.       

6. bibliografie/tematică.

 

 

Bibliografia:

a) Constituția României, republicată;

b) Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

e) Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

f) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 20137/2022;

g) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

h) Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

i) Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

j) Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf;

k) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

l) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

n) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

p) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

a) Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale;

b) Autoritățile publice. Președintele României, Parlamentul, Guvernul și raporturile Parlamentului cu Guvernul;

c) Atribuțiile și deciziile Curții Constituționale;

d) Administrația publică centrală de specialitate;

e) Reglementări privind funcționarul public și funcția publică;

f) Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;

g) Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex;

h) Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării, cu modificările ulterioare;

i) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, aprobat prin Ordinul MCID nr. 20137/2022;

j) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

k) Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

l) Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de  coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și  acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
m) Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf;

n) Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

o) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

p) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

q) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

r) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

s) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 15.04 - 06.05.2022, de luni până joi între orele 08.00-.16.30, vineri 08.00-14.00. Proba scrisă se va desfășura în data de 16.05.2022 ora 10.00.

 

Calendar concurs:

15.04-06.05.2022

Înscrierea candidaţilor; Depunerea dosarelor

09.05.2022

Evaluarea dosarelor de înscriere

10.05.2022

Publicare rezultate selecţie dosare

11.05.2022

Depunere contestaţii rezultate dosare

12.05.2022

Soluţionarea contestaţiilor rezultate dosare

13.05.2022

Publicare rezultate contestatii dosare

16.05.2022

Desfăşurare probă scrisă

17.05.2022

Notarea lucrărilor

18.05.2022

Publicare rezultate probă scrisă

19.05.2022

Depunere contestaţii probă scrisă

20.05.2022

Soluţionare contestatii proba scrisa

23.05.2022

Publicare rezultate contestatii proba scrisa

24.05.2022

Desfăşurarea probei de interviu (interviul va fi înregistrat)

25.05.2022

Publicare rezultate proba interviu

26.05.2022

Depunere contestaţii proba de interviu

27.05.2022

Soluţionare contestaţii proba de interviu

30.05.2022

Publicare rezultate proba interviu

31.05.2022

Validare rezultate finale

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume

Functie

e.mail

Numar de telefon centrala

Burgui Adriana

Consilier superior

adriana.burgui@research.gov.ro

0731400068

Buga Robert

Consilier IA

robert.buga@research.gov.ro

0740050000

 

Modificat la: 2022-04-12 14:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție