MCID organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual, până la finalul implementări PNRR, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

ERATĂ: - 22.06.2022 15:00

  • data afișării rezultatelor la selecția dosarelor de concurs: 22.06.2022
  • data depunerii contestațiilor la selecția dosarelor: 23.06.2022
  • soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatului contestațiilor: 27.06.2022
  • susținere probă interviu: 30.06.2022
  • Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 70 de puncte.

 

 

 

27.05.2022 11:44:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează, la sediul din str. D.I. Mendeleev nr. 21-25 sector 1 București, concurs în data de 27.06.2022 ora 10.00,  pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, în afara organigramei, pentru o perioadă determinată, respectiv până la finalul implementării PNRR, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force.

 

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare, art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării Componentei C7 – Transformare Digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență precum și alte categorii de măsuri, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (interviu), în data de 27.06.2022, ora 10.00,pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2026, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, astfel:

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție contractuală  de execuție, perioadă determinată, 2022-2026, în afara organigramei:

 

 

Gestionare și implementare proiecte finanțate din fonduri europene

 

1. Denumire post:

· Manager executiv, 1 post,  studii  superioare, program de lucru 8 h/ zi la Grupul Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force/MCID.

 

2. Condiții specifice:

· Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: economic / management / inginerie software / informatică;

· Certificare în management de proiect, cu recunoaștere internațională (PMP, CAPM, CSM, PRINCE2 Practitioner etc);

· Experiență de minim 5 ani în managementul proiectelor de tehnologia informației, guvernamentale sau private;

· Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat.

 

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizarii, cu modificarile și completările ulterioare;

3. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7: Transformare digitală; https://mfe.gov.ro/pnrr/

4. OUG  Nr. 155/2020 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

5. OUG  Nr. 124/2021 din 13 decembrie 2021, privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

6. Regulamentul (UE) 2021/241 din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

7. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;

8. Decizia de punere in aplicare a Consiliului COM(2021)608 fina din 27.09.2021 de aprobare a evaluarii planului de redresare si reziliență al României;

9. Ghid de bune practici în management de proiecte (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) https://www.mdlpa.ro/userfiles/ghid_MP.pdf

10. Managementul Ciclului de Proiect(Institutul European din Romania) http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/Manual_PCM.pdf

 

 

Tematica:

· Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

· Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

· Instituţiile şi organismele cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

· Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

· Managementul, implementare si raportarea in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene;

· Reforme si investitii aferente Componentei 7-Transformare digital.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 Publicare anunț  MCID

27.05.2022

Perioada de depunere dosare/data limita

27.05-16.06.2022

Selecția dosarelor de concurs

17-20.06.2022

Afișarea rezultatelor dosarelor de concurs

21.06.2022

Depunere contestații dosare

22.06.2022

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

23-24.06.2022

Susținere probă interviu

27.06.2022

Afișarea rezultatelor după proba de interviu

30.06.2022

Depunerea  contestații la proba de interviu

01.07.2022

Soluționare contestații

04-05.07.2022

Afișare rezultate finale

06.07.2022

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

 

Modelul cerererii de înscriere

 

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 2 etape succesive, după cum urmează:

  a) selecţia dosarelor de înscriere;

  b) proba de interviu.

 

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecție a dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză

e) inițiativă și creativitate.

f) abilităţi de comunicare în limba engleză.

Comunicarea rezultatelor se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 50 de puncte.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă de interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 27.05-16.06.2022, de luni până joi între orele 08.30-16.00 și vineri 08.30-13.30.

 

 

Date de contact secretariat comisie concurs:

- Laura Marcela DĂNILĂ                      e_mail laura.danila@research.gov.ro

- Daniel MARINESCU                          e_mail daniel.marinescu@research.gov.ro

- Adrian VERDE                                    e_mail adrian.verde@research.gov.ro

 

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica, se transmit spre publicare pe portalul posturi.gov.ro și se vor afișa pe site-ul MCID www.research.gov.ro.

Modificat la: 2022-06-22 15:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție