MCID organizează concurs în data de 18.07.2022 ora 10.00, pentru ocuparea a două posturi vacante, de natură contractuală, la Direcția Programe Comunitare, Relații Internaționale și Protocol

 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează:

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții contractuale de execuție, consilier afaceri europene, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Direcţia Programe Comunitare, Relaţii Internaţionale şi Protocol, astfel:

 

 

1.Denumire post

 -  Consilier afaceri europene, studii superioare, domeniul de interes: afaceri europene şi relaţii internaţionale în domeniile: cercetare, inovare, digitalizare, securitate cibernetică, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

 

 

2. Condiții specifice:

- studii de specialitate: studii superioare de lungă durată încheiate cu diplomă de licență sau echivalentă;

- minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

- limba engleză nivel mediu.

Se consideră avantaj:studii de Master, doctorat, experienţă în derularea și/sau monitorizarea de proiecte CDI naţionale sau europene, stagii de lucru în instituţii europene, instituţiinaţionale.

 

 

Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București și va constă în susținerea următoarelor probe:

1.proba scrisă în data de 18.07.2022, ora 10.00, sala 432;

2.proba de interviu, la o dată ce va fi stabilită și comunicată ulterior, în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, cu testarea nivelului de limba engleză.

 

 

3. Bibliografie/Tematică:

Bibliografia:

1. Constituția României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;

6. Decizia (UE) 2021/764 a Consiliului din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE; http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj

7. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013; http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

8. Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a programului „Europa Digitală” și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694

9. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale uniunii COM/2021/206 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206

10. Legea tratatelor nr.590 din 22 decembrie 2003, modificată prin legea nr.276 din  7 decembrie 2011 (privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte);

11. REGULAMENTUL (CE) NR. 723/2009 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuțiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administrația publică centrală de specialitate.

2. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

3. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

4. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare.

5. Decizia (UE) 2021/764: Obiective operaționale, Implementare și Programare.

6. Regulamentul (UE) 2021/695: structura programului, principiile programului, finanțare alternativă, combinată și cumulativă și transferuri de resurse, norme etice, granturi, instrumentul pathfinder, instrumentul accelerator, linii generale ale activităților, indicatori aferenți căilor de impact principale.

7. Regulamentul (UE) 2021/694: obiectivele programului, centre europene de inovare digitală, programare, monitorizare, evaluare și control.

10. Propunere regulament IA: Domeniul de aplicare, practici interzise în domeniul inteligenței artificiale, măsuri de sprijinire a inovării.

11. Legea tratelor: Reglementări privind procedura încheierii tratatelor. 

Reglementări privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC).

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 Publicare anunț  MCID

24.06.2022

Perioada de depunere dosare/data limita

24.06.2022-11.07.2022

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

12.07.2022-13.07.2022

Depunere contestații dosare

14.07.2022

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

15.07.2022

Proba scrisă

18.07.2022

Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor după proba scrisă

19.07.2022

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă

20.07.2022

Soluționarea/afișarea eventualelor contestații

21.07.2022

Proba de interviu

22.07.2022

Afișarea rezultatelor în urma interviului

25.07.2022

Depunerea eventualelor contestații la proba de interviu

26.07.2022

Soluționarea/afișarea eventualelor contestații

27.07.2022

Afișarea rezultatelor finale

28.07.2022

 

 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

 

Modelul cerererii de înscriere

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 2 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba de interviu.

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecție a dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză

e) inițiativă și creativitate.

f) abilităţi de comunicare în limba engleză.

Comunicarea rezultatelor se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 50 de puncte.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă de interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 24.06-11.07.2022, de luni până joi între orele 09.00-16.00 și vineri 09.00-13.00.

 

 

Date de contact secretariat comisie concurs:

-       Laura Marcela DĂNILĂ                      e_mail laura.danila@research.gov.ro

-       Daniel MARINESCU                          e_mail daniel.marinescu@research.gov.ro

-       Adrian VERDE                                   e_mail adrian.verde@research.gov.ro

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica, se transmit spre publicare pe portalul posturi.gov.ro și se vor afișa pe site-ul MCID www.research.gov.ro.

Prezentul anunț este postat pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 24.06.2022

Modificat la: 2022-06-24 14:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție