MCID anunță scoaterea la concurs a unor funcții contractuale de execuție, vacante

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) organizează în data de 18.07.2022 concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel:

 

 

Direcția Administrativ si Achizitii

-       4 posturi șofer, funcție contractuală de execuție, studii  medii, program de lucru 8 h

 

 

Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată, cu program de 8h/zi

Localizarea postului: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

 

 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs (studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat);

g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Cerințele specifice privind ocuparea postului:

- Fișa medicală conducător auto

- Aviz psihologic conducător auto

- Deținere permis auto de conducere categoria B

-Cel puțin 3 ani vechime în exercitarea funcției de șofer

 

 

 DOSARUL DE CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

 

Modelul cerererii de inscriere.

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, București, sector 1, etaj 3, camera 307, începând cu data de 24.06.2022 până la data 11.07.2022 inclusiv, de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 13:00.

Proba scrisă a concursului va avea loc la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, Bucureşti, la data de 18.07.2022, ora 10.00.

 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul constă în trei etape succesive:

a) selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b) proba scrisă

c) interviul

 

Se pot prezenta la proba scrisă numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

 

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume

 

Functie

e.mail

Numar telefon

Laura Dănilă

 

Consilier superior

laura.danila@research.gov.ro

021 303 41 95

Adrian Verde

 

Consilier superior

adrian.verde@research.gov.ro

021 303 41 95

Daniel Marinescu

 

Consilier superior

daniel.marinescu@research.gov.ro

021 303 41 95

 

 

 

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, probei scrise, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise, respectiv a publicării rezultatului probei de interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării etaj 3, camera 307 sau pe e_mail, la adresele de contact.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Publicare anunț  MCID

24.06.2022

Perioada de depunere dosare/data limita

24.06.2022-11.07.2022

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

12.07.2022-13.07.2022

Depunere contestații dosare

14.07.2022

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

15.07.2022

Proba scrisă

18.07.2022

Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor după proba scrisă

19.07.2022

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă

20.07.2022

Soluționarea/afișarea eventualelor contestații

21.07.2022

Proba de interviu

22.07.2022

Afișarea rezultatelor în urma interviului

25.07.2022

Depunerea eventualelor contestații la proba de interviu

26.07.2022

Soluționarea/afișarea eventualelor contestații

27.07.2022

Afișarea rezultatelor finale

28.07.2022

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 

Bibliografia:

Constituţia României, republicată;

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

Constituţia României, republicată;

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Prezentul anunț este postat pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 24.06.2022.

Modificat la: 2022-06-24 14:20:00
e-Cerere 544
e-Petiție